• Girls Club II, 1994
  • Unique polaroid
  • 26.25 × 35.00 inches
    (67 × 89 cm)

Lyle Ashton HarrisBack to Artist