• Installation View, “Lyle Ashton Harris,” Sommer Contemporary Art, 2016, 0

Lyle Ashton Harris



Back to Artist