Estate of Josep Grau-Garriga


Com Drap (En Guise de Chiffon)

1972

Jute, wool, and cotton

88 1/2 x 77 inches (224.8 x 195.6 cm)